1st Asia-Pacific Workshop on Networking (APNet 2017)

August 3-4 2017, Hong Kong, China

Organizing Committee

General Chairs

Francis Lau (University of Hong Kong)

John Lui (Chinese University of Hong Kong)

Program Chairs

Kai Chen (HKUST, China)

Jitu Padhye (Microsoft Research, USA)

Local Chair

Heming Cui (University of Hong Kong)

Nicholas Zhang (Huawei, China)

Poster and Demo Chairs

Fengyuan Ren (Tsinghua University, China)

Chen Tian (Nanjing University, China)

Henry Xu (City University of Hong Kong)

Publication Chairs

Dongsu Han (KAIST, South Korea)

Publicity Chairs

Xin Jin (UC Berkeley and JHU, USA)

Dan Li (Tsinghua University, China)

Seungwon Shin (KAIST, South Korea)

Industrial Liaison/Sponsorship Chair

Henry Chan (Hong Kong Polytechnic University)

Finance Chairs

Wei Wang (HKUST, China)

Yi Wang (Huawei, China)

Web Chair

Li Chen (HKUST, China)

Steering Committee

Suman Banerjee (University of Wisconsin, USA)

Kai Chen (HKUST, China), Co-Chair

Albert Greenberg (Microsoft, USA)

Jitu Padhye (Microsoft Research, USA)

KyoungSoo Park (KAIST, South Korea)

Kun Tan (Huawei, China), Co-Chair

Minlan Yu (Yale University, USA)

Lin Zhong (Rice University, USA)