1st Asia-Pacific Workshop on Networking (APNet 2017)

August 3-4 2017, Hong Kong, China

Organizing Committee

General Chairs

Francis Lau (University of Hong Kong)

John Lui (Chinese University of Hong Kong)

Program Chairs

Kai Chen (HKUST)

Jitu Padhye (Microsoft Research)

Local Chairs

Nicholas Zhang (Huawei)

Poster Chairs

Fengyuan Ren (Tsinghua University)

Chen Tian (Nanjing University)

Henry Xu (City University of Hong Kong)

Steering Committee

Suman Banerjee (University of Wisconsin, USA)

Kai Chen (HKUST, China)

Albert Greenberg (Microsoft, USA)

Jitu Padhye (Microsoft Research, USA)

KyoungSoo Park (KAIST, South Korea)

Kun Tan (Huawei, China)

Minlan Yu (Yale University, USA)

Lin Zhong (Rice University, USA)