2nd Asia-Pacific Workshop on Networking (APNet 2018)

August 2-3 2018, Beijing, China

Accepted Papers

 • Preserving Privacy at IXPs
  Xiaohe Hu (Tsinghua University); Arpit Gupta, Nick Feamster (Princeton); Aurojit Panda (NYU/Nefeli); Scott Shenker (UC Berkeley/ICSI)

 • Dante: Enabling FOV-Aware Adaptive FEC Coding for 360-Degree Video Streaming
  Zhetao Li, Fei Gui (Xiangtan University); Jinkun Geng, Dan Li (Tsinghua University); Zhibo Wang (Wuhan University); Junfeng Li, Yang Cheng, Usama Zafar (Tsinghua University)

 • Toward Effective and Fair RDMA Resource Sharing
  Haonan Qiu, Xiaoliang Wang, Tianchen Jin, Zhuzhong Qian, Baoliu Ye, Bin Tang, Wenzhong Li, Sanglu Lu (Nanjing University)

 • GEN: A GPU-Accelerated Elastic Framework for NFV
  Zhilong Zheng, Jun Bi, Chen Sun, Heng Yu (Tsinghua University); Hongxin Hu (Clemson University); Zili Meng (Tsinghua University); Shuhe Wang (Tsinghua Univeristy); Kai Gao, Jianping Wu (Tsinghua University)

 • Towards Example-Guided Network Synthesis
  Haoxian Chen (University of Pennsylvania); Anduo Wang (Temple University); Boon Thau Loo (University of Pennsylvania)

 • Prelude: Ensuring Inter-Domain Loop-Freedom in SDN-Enabled Networks
  Arnaud Dethise (KAUST); Marco Chiesa (KTH); Marco Canini (KAUST)

 • Demystifying Deep Learning in Networking
  Ying Zheng, Ziyu Liu, Xinyu You, Yuedong Xu (Fudan University); Junchen Jiang (University of Chicago/Microsoft Research)

 • Pas de deux: Shape the Circuits, and Shape the Apps too!
  Hong Zhang, Kai Chen (HKUST); Mosharaf Chowdhury (University of Michigan)

 • Augmenting Proactive Congestion Control with Aeolus
  Shuihai Hu (HKUST); Wei Bai (Microsoft Research); Baochen Qiao, Kai Chen (HKUST); Kun Tan (Huawei)

 • Using the Macroflow Abstraction to Minimize Machine Slot-time Spent on Networking in HadoopM
  Bingchuan Tian, Chen Tian, Jiajun Sun, Junhua Yan, Yizhou Tang, Wei Wang, Haipeng Dai, Nai Xia, Guihai Chen, Wanchun Dou (Nanjing University)