7th Asia-Pacific Workshop on Networking (APNET 2023)

2023, Hong Kong SAR

Conference Venue: HKUST Campus

Organizing Committee

General Chairs

Jiannong Cao (Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR)

Kai Chen (HKUST, Hong Kong SAR)

Program Chairs

Chuanxiong Guo (Unaffiliated)

Arvind Krishnamurthy (University of Washington, USA)

Local Chairs

Wei Wang (HKUST, Hong Kong SAR)

Henry Xu (CUHK, Hong Kong SAR)

Publication Chairs

Qun Huang (Peking University, China)

Jinbin Hu (HKUST, Hong Kong SAR)

Publicity Chairs

Cheng Li (USTC, China)

Qiao Xiang (Xiamen University, China)

Yuchao Zhang (BUPT, China)

Baokang Zhao (NUDT, China)

Poster Chairs

Bingyang Liu (Huawei, China)

Chen Tian (Nanjing University, China)

Chenren Xu (Peking University, China)

Sponsorship Chairs

Wenxin Li (Tianjin University, China)

Junxue Zhang (HKUST, Hong Kong SAR)

Travel Grant Chairs

Chen Chen (SJTU, China)

Wenfei Wu (Peking University, China)

Finance Chair

RongWei Yang (Peng Cheng Laboratory, China)

Web Chairs

Xudong Liao (HKUST, Hong Kong SAR)

Hao Wang (HKUST, Hong Kong SAR)

Logo designer

Hao Wang (Louisiana State University, USA)

Steering Committee

Kai Chen (HKUST, Hong Kong SAR), Co-Chair

Dongsu Han (KAIST, South Korea)

Dan Li (Tsinghua University, China)

Jitu Padhye (Microsoft, USA)

KyoungSoo Park (KAIST, South Korea)

K. K. Ramakrishnan (UC Riverside, USA)

Jinshu Su (NUDT, China)

Kun Tan (Huawei, China), Co-Chair

Minlan Yu (Harvard University, USA)