2nd Asia-Pacific Workshop on Networking (APNet 2018)

August 2-3 2018, Beijing, China

Technical Program

Please take the southeastern gate of Tsinghua University to enter the campus and take the western gate to enter FIT building.

August 2, 2018

08:00 - 17:00 Registration
08:50 - 09:00 Opening and Welcome
09:00 - 10:30 Keynote
Chair: Mosharaf Chowdhury, University of Michigan
Towards Self-Running Networks? Some Thoughts on the Role of Machine Learning/AI in Future Networking
Zhi-Li Zhang, Professor at University of Minnesota
10:30 - 11:00 Break
11:00 - 12:15 Session 1: Future of Networking
Chair: Boon Thau Loo, University of Pennsylvania
Demystifying Deep Learning in Networking [Slides]
Ying Zheng, Ziyu Liu, Xinyu You, Yuedong Xu (Fudan University); Junchen Jiang (University of Chicago/Microsoft Research)
Toward Effective and Fair RDMA Resource Sharing [Slides] (best paper)
Haonan Qiu, Xiaoliang Wang, Tianchen Jin, Zhuzhong Qian, Baoliu Ye, Bin Tang, Wenzhong Li, Sanglu Lu (Nanjing University)
Dante: Enabling FOV-Aware Adaptive FEC Coding for 360-Degree Video Streaming [Slides]
Zhetao Li, Fei Gui (Xiangtan University); Jinkun Geng, Dan Li (Tsinghua University); Zhibo Wang (Wuhan University); Junfeng Li, Yang Cheng, Usama Zafar (Tsinghua University)
12:15 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:15 Session 2: Datacenter Networks
Chair: Chuangxiong Guo, Bytedance Inc.
Augmenting Proactive Congestion Control with Aeolus [Slides]
Shuihai Hu (HKUST); Wei Bai (Microsoft); Baochen Qiao, Kai Chen (HKUST); Kun Tan (Huawei)
Pas de deux: Shape the Circuits, and Shape the Apps too! [Slides]
Hong Zhang, Kai Chen (HKUST); Mosharaf Chowdhury (University of Michigan)
Using the Macroflow Abstraction to Minimize Machine Slot-time Spent on Networking in Hadoop [Slides]
Bingchuan Tian, Chen Tian, Jiajun Sun, Junhua Yan, Yizhou Tang, Wei Wang, Haipeng Dai, Nai Xia, Guihai Chen, Wanchun Dou (Nanjing University)
15:15 - 15:45 Break
15:45 - 17:25 Session 3: SDN and NFV
Chair: Marco Canini, KAUST
Preserving Privacy at IXPs [Slides]
Xiaohe Hu (Tsinghua University); Arpit Gupta, Nick Feamster (Princeton); Aurojit Panda (NYU/Nefeli); Scott Shenker (UC Berkeley/ICSI)
Prelude: Ensuring Inter-Domain Loop-Freedom in SDN-Enabled Networks [Slides]
Arnaud Dethise (KAUST); Marco Chiesa (KTH); Marco Canini (KAUST)
GEN: A GPU-Accelerated Elastic Framework for NFV [Slides]
Zhilong Zheng, Jun Bi, Chen Sun, Heng Yu (Tsinghua University); Hongxin Hu (Clemson University); Zili Meng (Tsinghua University); Shuhe Wang (Tsinghua Univeristy); Kai Gao, Jianping Wu (Tsinghua University)
Towards Example-Guided Network Synthesis [Slides]
Haoxian Chen (University of Pennsylvania); Anduo Wang (Temple University); Boon Thau Loo (University of Pennsylvania)
17:25 - 18:30 Poster session
Chair: Yi Sun
ReB: Balancing Resource Allocation for Iterative Data-Parallel Jobs
Dongsheng Li, Zhiyao Hu, Deke Guo, Yiming Zhang (National University of Defense Technology)
BAS: Branch-Aware Scheduling for Iterative Data-Parallel Jobs
Zhiyao Hu, Yiming Zhang, Dongsheng Li, Deke Guo, Ziyang Li (National University of Defense Technology)
Design and Implementation of Network Monitoring and Scheduling Architecture Based on P4
Junjie Geng, Jinyao Yan, Yangbiao Ren, Yuan Zhang (Communication University of China)
DDoS Attacks Detection using Machine Learning Algorithms
Qian Li, Linhai Meng, Jinyao Yan, Yuan Zhang (Communication University of China)
PBAQ: Proactively Burst-aware Queue Level Load Balancing in DCN
Chengcheng Luo (Nanjing University), Zhengyu Li (ICT, CAS), Xiaoliang Wang, Sanglu Lu (Nanjing University), Gaogang Xie (ICT, CAS)
InterChain: A Framework to Support Blockchain Interoperability
Donghui Ding, Tiantian Duan, Linpeng Jia, Kang Li, Zhongcheng Li, Yi Sun (ICT, CAS)
One Slow Memory Access Hash Table
Tong Yang, Yufei Wang, Haowei Zhang, Yunlong Wang, Guojie Luo, Jiaxi Zhang, Xiaoming Li (Peking University), Uhlig Steve (Queen Mary University of London)
User Behavior Analysis and Prediction on Personal Live Streaming platform
Xing Lan, Zhao Gao, Yi Sun (ICT, CAS)
DIAS: a Wait-Time based Distributed Information-agnostic flow scheduling
Zhuyun Qi, Jie Xing, Keke Li, Kai Lei, Bo Jin, Yi Wang (Southern University of Science and Technology)
Onelearn: A Unified and Distributed Machine Learning Platform with High Performance
Yanshu Wang, Kaihui Gao, Shuai Wang, Tianfeng Liu, Liwei Jiang, Dan Li (Tsinghua University)
Mobile Blockchain for Mutual Fund Co-investment
Tianfeng Liu, Ming Ren, Dan Li (Tsinghua University), Zhiming Chen (China Citic Bank), Peng Jiang (China Citic Bank)
18:30 - 20:30 Banquet

August 3, 2018

09:00 - 10:30 Industry session : Part I
Chair: Kun Tan, Huawei
Toward Highly-Available Cloud Systems [Slides]
Chuanxiong Guo, Director of AI Lab, Bytedance Inc.
Towards Converged SmartNIC Architecture for Bare Metal and Public Clouds at Tencent Scale [Slides]
Layong Luo, Expert Engineer, Tencent
SONiC: Software for Open Networking in the Cloud [Slides]
Lihua Yuan, Partner Software Engineering Manager, Microsoft
10:30 - 11:00 Break
11:00 - 12:30 Industry session : Part II
Chair: Kun Tan, Huawei
Unlocking general purposes processors to boost packet processing performance [Slides]
Cunming Liang, Platform Solution Architect, Intel
Self-driving networks [Slides]
Ming Zhang, Principal Engineer, Alibaba Group
High performance Cloud with Hardware Acceleration [Slides]
Yong Ren, Chief Product Planning Expert, IaaS, Cloud BU, Huawei
12:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:00 Panel 1: Network Infrastructure for Next Generation Cloud
Chair: Kun Tan, Huawei

Panelist: Chuanxiong Guo, Layong Luo, Lihua Yuan, Cuiming Liang, Ming Zhang, and Yong Ren
15:00 - 15:15 Break
15:15 - 17:45 SIGCOMM session
Chair: Kai Chen, HKUST
Elastic Sketch: Adaptive and Fast Network-wide Measurements [Slides]
Tong Yang, Research Assistant Professor, Peking University
AuTO: Scaling Deep Reinforcement Learning to Enable Datacenter-Scale Automatic Traffic Optimization [Slides]
Li Chen, Senior Software Engineer, Tencent
SketchLearn: Relieving User Burdens in Approximate Measurement with Automated Statistical Inference [Slides]
Qun Huang, Associate Professor, ICT, CAS
PLoRa: A Passive Long-Range Data Network from Ambient LoRa Transmissions [Slides]
Yao Peng, Associate Professor, Northwest University, China
A Measurement Study on Multi-path TCP with Multiple Cellular Carriers on High Speed Rails [Slides]
Tong Li, Senior Researcher, Huawei
17:45 - 18:30 Panel 2: The Way to SIGCOMM
Chair: Kai Chen, HKUST

Panelists: Tong Yang, Li Chen, Qun Huang, Yao Peng, and Tong Li
18:30 Closing